ΑΡΧΙΚΗ » ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ


ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Η γυναικολογική εγχείρηση χωρίς σημάδια και χωρίς πόνους είναι πια μια πραγματικότητα με αισιόδοξες προοπτικές.

Η λαπαροσκόπηση άρχισε να χρησιμοποιείται στη γυ­ναικολογία ως διαγνωστική μέθοδος στη δεκαετία του 70. Πρόκειται για μια επαναστατική μέθοδο, που επι­τρέπει να δούμε και να διαγνώσουμε τι συμβαίνει στο εσωτερι­κό της κοιλιάς της γυναίκας. Από μια μικρή τομή στο ύψος του ομφαλού, εισάγουμε ένα φακό από τον οποίο μπορούμε να ελέγξουμε την κατάσταση των εσωτερικών οργάνων.

Τα τελευ­ταία χρόνια, η θεαματική ανάπτυξη της τεχνολογίας, η συνεχής εξέλιξη των ιατρικών εργαλείων και η χρήση των λέιζερ επέτρε­ψαν τη χρήση της λαπαροσκόπησης όχι μόνο για διαγνωστι­κούς λόγους, αλ\ά και για την εκτέλεση διάφορων, μικρών στην αρχή και στη συνέχεια μεγάλων, γυναικολογικών επεμβάσεων. Σήμερα. η μέθοδος εφαρμόζεται στις περισσότερες γυναικολογικές επεμβάσεις, αλλά και σε πολλές άλλες επεμβάσεις της γε­νικής χειρουργικής.